HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

För att hitta hela texten vid intressanta examensarbeten skrivna vid SLU, se http://www.slu.se/sv/bibliotek/soka/sok-epsilon/

...och sök på författarens namn eller på titeln.

Jämförelse av dietfoder till hund och katt på den svenska marknaden

Comparison of veterinary diets to dogs and cats available on the Swedish market

Examensarbete av/master thesis by: Johanna Eliasson

Handledare/supervisor: Marie Sallander

Year: 2004, updated by Marie Sallander 2007.

Institutionen för kirurgi och medicin smådjur/Department of clinical sciences, Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish university of agricultural sciences (SLU), Uppsala

Sammanfattning

På den svenska marknaden saluför idag (år 2006-2007) fyra företag ett antal dietfoder till katt och hund. För de indikationer som ingår i denna studie finns det sammantaget 80 foder för hund och 69 för katt; från Specific (n = 12 katt, n= 13 hund), Royal Canin/Waltham (n=18 katt, n=24 hund), Eukanuba (n=11 katt, 12= hund) och Hills (n=27 katt, n=30 hund). De indikationer som behandlas i detta arbete är foder för övervikt, diabetes mellitus, gastrointestinala sjukdomar, dermatologiska rubbningar (t ex foderöverkänslighet), urinsten, njursjukdomar, postoperativ vård, leversjukdomar, hjärtsjukdomar, tandsjukdomar, foder för åldrande och för cancer.

Huvudsyftet med examensarbetet var att få en överblick över jämförbara dietfoder för ett antal olika indikationer. Näringsinnehåll och råvaror mellan olika foder jämförda. Även den strategi som de olika företagen har använt för att behandla olika sjukdomar/indikationer samt den vetenskapliga dokumentationen som företagen redovisat är jämfört i arbetet.

Foderföretagen uppger i sina produktkataloger näringsinnehåll som reducerat eller ökat för enskilda foder, men det finns inga exakta regler för hur lågt ett näringsämne ska sänkas för att betecknas som sänkt eller höjt. En näringsnivå som hos en tillverkare kan ange ett reducerat näringsinnehåll kan hos en annan tillverkare betecknas som normalt näringsinnehåll, det beror vad företaget har för ”normalnivå”. Detta försvårar för konsumenten att göra en snabb jämförelse och utvärdering av foder från olika tillverkare och med gällande näringsnormer. En gemensam definition av innebörden av reducerat respektive ökat innehåll av specifika näringsämnen vore önskvärt då det endast i några fall anges vad innehållet jämförts med.

Det förekommer stora skillnader mellan energiinnehåll och näringsinnehåll i olika produkter avsedda för samma sjukdom/indikation även vid likvärdig strategi. Vid en jämförelse av deklarerat näringsvärde med NRC’s (2006) näringsnorm för friska hundar visade det sig att att ett antal foder avviker från dessa. En stor del av avvikelserna uppges inte av tillverkarna i tillgänglig produktinformation. Deklarerade avvikelser under miniminormen förekommer hos 25 kattfoder och 45 hundfoder. Inga fodertillverkare deklarerade alltför höga värden. Sammanlagt förekom 36 avvikelser hos kattfodren, av vilka endast 8 % uppges i respektive produktinformation. Motsvarande siffra för hundfodren är 75 avvikelser varav 32 % deklareras i produktinformationen. Då Hills som enda företag inte velat uppge ett fullständigt deklarerat näringsinnehåll för sina produkter är en rättvis jämförelse mellan samtliga produkter inte möjlig.  

Över hälften av produkterna till katt- respektive hund (52 och 64% för katt- resp hundfoder) innehåller ospecificerade animaliska råvaror, och dessutom uppger 8 resp 7% av katt- och hundfodren spannmål (ospecifikt) som råvara. I dietfoder vore det önskvärt att samtliga råvaror är specificerade, eftersom många hundar är exemeplvis foderallergisker och även kan ha andra indikationer också. De vanligaste råvarorna i dietfoder till hund och katt var majs, ris, kyckling, ospecificerade animaliska produkter och ägg. De som är minst använda är pasta, tapioka, sorgum och anka.

Sammanlagt finns 104 foder med två eller flera varianter och samma namn. Av dessa indikeras avvikelser i namnet (undantaget uppgift om torr- eller våtfoder) endast hos 19 av dessa, och de flesta foder med samma eller liknande namn avvek från varandra avseende råvaruinnehåll. En mer enhetlig och tydlig deklaration av eventuella skillnader mellan torr- och våtfoder efterlyses. En tydligare märkning av för vilka livsstadier samtliga produkter är avsedda, samt om de är möjliga att ge som enda utfodring under längre tid eller är avsedda endast för kortare bruk önskas också.   

Av företagen uppges en stor mängd källor och referenser men endast en mindre andel av referenserna var vetenskapliga artiklar som redogjorde för genomförda studier och en övervägande andel av referenserna var istället referenser till böcker och sammanfattande artiklar om olika indikationer.

Abstract

On the Swedish market (year 2006-2007), four companies market veterinary diets for dogs and cats. There are 80 feeds included for dogs, and 69 for cat; from Specific (n=12 cat, n=13 dog), Royal Canin/Waltham (n=18 cat, n=24 dog), Eukanuba (n=11 cat, n=12 dog) and Hills (n=27 cat, n=30 dog). The indications/diseases included are feeds for obesity, diabetes mellitus, gastrointestinal diseases, dermatological diseases (ie allergy), urine plugs, kidney diseases, postoperative care, liver diseases, heart diseases, teeth diseases, feed for aging and for cancer.

The main objective was to get an overview of comparable feeds for a number of different diseases. In separate attachments nutrient contents and ingredients are compared. Also, the strategy used for different diseases as well as the scientific documentation of the products are compared.

The companies are often using the terms "increased" or "decreased" nutrient content in different products, but there are no rules indicati ng how low or high the nutrient content must be to be labeled increased or decreased. A nutrient level that is labeled as decreased in one company, may be considered normal in another company/feed. This makes it more difficult to make a correct judgement of feeds from different companies and with nutrient recommendations. To develop a common definition of the meaning of increased and decreased levels would be a good thing to do.

There are large differences in energy- and nutrient contents of products for the same disease/indication. When caomparing the veterinary diets to the NRC nutrient profiles (2006) for healthy dogs, a number of veterinary diets deviated from these norms (25 cat feeds and 45 dogs feeds too low levels, no feed too high levels). In total, we saw 36 deviations in cat feeds, where only 8% of these were a part of the strategy/was indicated in the product information. In dogs, a total of 75 deviation were registered, and 32% of these was a part of the strategy/was indicated in the product information. hills was the only company that did not agree to give the total nutrient contents for their feeds, and therefore a good comparison between companies was not possible to perform.

Over half of the products for cats and dogs (52 and 64%) had non-speciefied animal by-products. Moreover, 8 and 7% of the cat and dog products did not specify which grain they used in the feeds. In veterinatu diets, it would be preferred that all ingredients are registered, especially for animals that have feed allergy or for individuals that may have multiple diseases. The most commonly used ingredients were maize, rice, chicken, non-specified animal products and egg. The least used ingredients were pasta, tapioka, sorgum and duck.

A total of 104 feed had two or more variants and the same or similar name. Out of these, only 19 products indicated (in the name of the product) that there was a difference in ingredients and/or nutrient content between the dry and the canned product or between the dry products with different taste. A more equal and similar declaration of possible differences between feeds would help. Also, a obvious declaration for which life-stage the product is intended would be helpful. Also, it should be declared if the feed is intended to be fed for the whole life-time or for a limited amount of time.

The companies give a large number of references to support their products, but only a minor share of these references were scientific articles with studies supporting their data. The main part of the references were refering to books and summary articles about different diseases.